12 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIKÇI ALINACAK! İŞTE TAM LİSTE...

Sağlık Bakanlığından 12.000 Sözleşmeli Personel alım ilanı yayımlandı.
13 Ağustos 2019 07:43

SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Bakanlığından
 
TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 7 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır.

Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2019/4 KPSS ÖZET TABLOSU

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVAN

BRANŞ

ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM

 

LİSANS

ÖNLİSANS

ORTAÖĞRETİM

 

BİYOLOG

 

30

  

30

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

 

32

  

32

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

 

18

  

18

DİYETİSYEN

 

160

  

160

EBE

 

1.000

  

1.000

FİZYOTERAPİST

 

400

  

400

HEMŞİRE

 

5.000

 

1.835

6.835

İŞVE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

 

21

  

21

ODYOLOG

 

82

  

82

PERFÜZYONİST

 

40

  

40

PSİKOLOG

 

170

  

170

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

 

22

  

22

SOSYAL ÇALIŞMACI

 

190

  

190

SAĞLIK TEKNİKERİ

ADLİ TIP

 

20

 

20

SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

 

109

 

109

SAĞLIK TEKNİKERİ

AMELİYAT

 

73

 

73

SAĞLIK TEKNİKERİ

ANESTEZİ

 

192

 

192

SAĞLIK TEKNİKERİ

ÇEVRE SAĞLIĞI

 

68

 

68

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİŞ PROTEZ

 

74

 

74

SAĞLIK TEKNİKERİ

DİYALİZ

 

85

 

85

SAĞLIK TEKNİKERİ

ECZANE

 

95

 

95

SAĞLIK TEKNİKERİ

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

 

23

 

23

SAĞLIK TEKNİKERİ

EVDE BAKIM

 

82

 

82

SAĞLIK TEKNİKERİ

FİZİK TEDAVİ

 

70

 

70

SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

 

807

 

807

SAĞLIK TEKNİKERİ

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

 

12

 

12

SAĞLIK TEKNİKERİ

LABORATUVAR

 

181

 

181

SAĞLIK TEKNİKERİ

ODYOMETRİ

 

71

 

71

SAĞLIK TEKNİKERİ

ORTOPEDİ

 

66

 

66

SAĞLIK TEKNİKERİ

PATOLOJİK ANATOMİ

 

33

 

33

SAĞLIK TEKNİKERİ

RADYOTERAPİ

 

25

 

25

SAĞLIK TEKNİKERİ

RÖNTGEN

 

237

 

237

SAĞLIK TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

 

264

 

264

SAĞLIK TEKNİKERİ

YAŞLI BAKIM

 

5

 

5

SAĞLIK TEKNİSYENİ

ANESTEZİ

  

34

34

SAĞLIK TEKNİSYENİ

ÇEVRE SAĞLIĞI

  

15

15

SAĞLIK TEKNİSYENİ

DİŞ PROTEZ

  

12

12

SAĞLIK TEKNİSYENİ

İLK VE ACİL YARDIM

  

193

193

SAĞLIK TEKNİSYENİ

LABORATUVAR

  

32

32

SAĞLIK TEKNİSYENİ

RÖNTGEN

  

57

57

SAĞLIK TEKNİSYENİ

TIBBİ SEKRETER

  

65

65

TOPLAM

7.165

2.592

2.243

12.000

SGKREHBERİ

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...