Haber Gönder Künye Bilgileri İletişim
  • Altın (Has) 189.36 191.56
  • Dolar 4.8000 4.8086
  • Euro 5.5924 5.6025
Oturum Aç Üye Ol
escort ankara ankara escort
ankara escort , ankara escort

Son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Performans Değerlendirme" uygulamasını hayata geçirebilir mi?


HAVA DURUMU

  • °C - °C
  • °C - °C
  • °C - °C

ADALET BAKANLIĞI, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

Adalet Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:23

Adalet Bakanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı yayımladı.

T.C.

ADALETBAKANLIĞI

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda;

1- Ekli listede (Ek-I) sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen Bakanlık taşra teşkilatında münhal bulunan (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 inci dereceli) yazı işleri müdürlüğü,

2- Ekli listede (Ek-I) sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen Bakanlık taşra teşkilatında münhal bulunan (1, 2, 3, 5, 6 ncı dereceli) idari işler müdürlüğü,

3- Ekli listede (Ek-I) yeri, sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen Bakanlık taşra teşkilatında münhal bulunan (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 üncü dereceli) zabıt katipliği,

4- Ekli listede (Ek-I) yeri, sınıfı, unvanı ve sayıları gösterilen Bakanlık taşra teşkilatında münhal bulunan (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 üncü dereceli) şoför,

5- Ekli listede (Ek-II) yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayıları gösterilen Bakanlık merkez teşkilatında münhal bulunan şube müdürlüğü, şef ve memur,

6-Ekli listede (Ek-II) sınıfı, unvanı, derecesi ve sayıları gösterilen atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatında münhal bulunan mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü,

7- Ekli listede (Ek-II) yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayıları gösterilen atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatında münhal bulunan şef (bilgi işlem), Kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

I-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI:

Ekli listelerde (Ek-I ve Ek-II) ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşımış olmak kaydıyla;

A-GENEL ŞARTLAR:

1)Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

2) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak,

4)Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR:

1-Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b)Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariçen az dört yılı zabıt katibi kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmetibulunmak,

2-İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b)Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt katibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında en az dört yıl olmak üzere toplam en azaltı yıl hizmeti bulunmak,

c)Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

3-Zabıt katibi kadrosuna atanabilmek için;

a)Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b)En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c)Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak.(Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)

4-Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c)Araç başında ve kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacak uygulama sınavında başarılı olmak.

5- Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç)Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

6-Taşra bilgi işlem şef kadrosuna atanabilmek için;

a)En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b)Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak,

c)Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

7-Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a)En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b)Son iki yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak üzere şef, koruma ve güvenlik şefi,koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

c)Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

8-Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satın alma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,

c)Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

9-Memur kadrosuna atanabilmek için;

a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1-Görevde yükselme sınavına başvurular, 09/08/2017 tarihi mesai saatinden başlamak üzere 15/08/2017 günü mesai bitimine kadar, Ek-I listede belirtilen kadrolar için ilgili adalet komisyonlarına, Ek-II listede belirtilen kadrolar için Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat veya Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılacaktır. Ancak 15/08/2017 tarihinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2-İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

3-Başvurular, istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılacaktır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilatı kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.

4-Yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına başvurular mahal gösterilmeksizin tek bir unvan belirtilmek suretiyle yapılacaktır.

5-Adli yargıda görev yapan personel adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilecektir.

6-Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.

7-Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Sınav Kurulu'nca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilir.

8-Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 155,00 TL (Yüzellibeş Türk Lirası)'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracaktır.

9-Başvuru dilekçelerine; başvuranın T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, sicili, doğum tarihi, unvanı, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, başvurduğu kadronun unvanı ve yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü unvanları hariç olmak üzere yeri yazılacaktır.

10-Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için; Başvuru sırasında, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin Sınav Kurulu'na ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilerek, başvuru ekranındaki "engel durumu" ve "almak istediği hizmet" ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

III-GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DERS KONULARI:

Görevde yükselme sınavı, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 15inci maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan konuları kapsar.

a)T.C. Anayasası;(10 soru)

1-Genel esaslar,

2-Temel hak ve ödevler,

3-Devletin temel organları,

b)Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,(5 soru)

c)Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,(5 soru)

ç)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,(5 soru)

d)Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,(5 soru)

e)Halkla ilişkiler,(5 soru)

f)Etik davranış ilkeleri,(5 soru)

g)İlan ekinde (Ek-III) belirtilen atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.(60 soru)

IV-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1-Görevde yükselme sınavı, 07 EKİM 2017 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır. Sınavı yapacak olan ÖDSGM tarafından sınavla ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 28/08/2017 tarihinde www.meb.gov.tr vewww.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayınlanacaktır.

2-Görevde yükselme sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.

3-Görevde yükselme sınavında, yukarıda (III) numaralı başlık altında belirtilen görevde yükselme yazılı sınav ders konuları esas alınır.

4-Görevde yükselme sınavında toplam 100 soru sorulacak olup, sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

5-Görevde yükselme sınavında aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

V-DİĞER HUSUSLAR:

1-Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, engelli ise ayrıca engelli kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporu) ile sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

2-Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.

3-Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

SINAV TAKVİMİ

09/08/2017 - 15/08/2017 Sınav başvurularının alınması.

09/08/2017 - 11/08/2017 Zabıt katipliği uygulama sınavına ilişkin metinlerin www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilmesi.

15/08/2017 - 22/08/2017 Sınav başvurularınınilgili sınav kurullarınca değerlendirilmesi ve değerlendirmeden sonra listelerin EDB'ye gönderilmesi.

17/08/2017 - 18/08/2017 İlgili adalet komisyonlarınca zabıt katipliği ve şoför unvanları için uygulama sınavlarının yapılması.

28/08/2017 Sınava girmeye hak kazananların www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilmesi, onaylı listelerin MEB'egönderilmesi.

04/09/2017 - 10/09/2017 (saat: 23:59'a kadar) Sabah oturumu için sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması.

27/09/2017 Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr adresindenyayımlanması.

07/10/2017 Sınav (Cumartesi günü) saat 10.00'da

10/10/2017 Sınav sorularının ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması.

30/10/2017 Sınav sonuç bilgilerinin MEB tarafından EDB'ye teslim edilmesi.

EKLER :

Ek-I :Taşra teşkilatı kadroları

Ek-II :Merkez teşkilatı ve atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatı kadroları

Ek-III :Görevin niteliği ile ilgili yazılı sınav konularına ilişkin liste

Ek-IV :Başvuru formu

T.C. ADALETBAKANLIĞI

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BAKANLIK MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, ekli listelerde (Ek-I, Ek-II, Ek-III) yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan mühendis, istatistikçi, öğretmen, kütüphaneci, tekniker ve teknisyen kadrolarına unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atama yapılacaktır.

I- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI:

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinde belirtilen ve aşağıda gösterilen atanılacak görevin niteliklerini, belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla taşımış olmakve süresinde başvurmuş olmak kaydıyla; unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

1- Mühendis, Öğretmen, İstatistikçi, Kütüphaneci Kadrolarına Atanabilmek için;

a)En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

2- Tekniker Kadrosuna Atanabilmek için;

a)En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

b)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

3- Teknisyen Kadrosuna Atanabilmek için;

a)Bu unvanları veren yüksek okul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

1- Unvan değişikliği sınavına başvurular, başvuru formu (Ek-IV) ve başvuru formuna eklenecek öğrenim durumu belgesi ile, 09/08/2017 tarihinden başlamak üzere 15/08/2017 günü mesai bitimine kadar, Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bizzat veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla yapılacaktır. Ancak 15/08/2017 tarihinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2- İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

3- Başvurular, istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılacaktır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilatı kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak unvan değişikliği sınavına başvurabilir.

4- Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.

5- Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Sınav Kurulu'nca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilir.

6- Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 155,00 TL (Yüzellibeş Türk Lirası)'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi'nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracaktır.

7- Başvuru dilekçelerine; başvuranın T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, sicili, doğum tarihi, unvanı, öğrenim durumu, görev yeri, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, atanmak istenilen unvan ve yeri yazılacaktır.

8- Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelli adayın sınavının daha elverişli şartlarda yapılabilmesi için;

Başvuru sırasında, engel durumunu belirtir sağlık kurulu raporunun veya engelli kimlik kartının kurum onaylı bir örneğinin Sınav Kurulu'na ibraz edilmesi, belge asıllarının sınav esnasında yanında bulundurulması ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından yapılacak olan sınav uygulama duyurusunda engel durumu ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilerek, başvuru ekranındaki "engel durumu" ve "almak istediği hizmet" ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

III- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV DERS KONULARI:

Unvan değişikliği yazılı sınavı, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25'inci maddesi gereğince, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yapılacak olup ders konuları ve soru sayılarını içerir liste ekte (Ek- V) yer almaktadır.

IV- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1- Unvan değişikliği sınavı, 07 EKİM 2017 günü saat 14.00'da Ankara'da yapılacaktır. Sınavı yapacak olan ÖDSGM tarafından sınavla ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 28/08/2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

2- Unvan değişikliği sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacaktır.

3- Unvan değişikliği sınavında, yukarıda (III) numaralı başlık altında belirtilen unvan değişikliği yazılı sınav ders konuları esas alınır.

4- Unvan değişikliği sınavında toplam 50 soru sorulacak olup, sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

5- Unvan değişikliği sınavında aranan şartları taşımadıkları halde, sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

V- DİĞER HUSUSLAR:

1-Sınava girecek adaylar sınav giriş belgesi ve kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, engelli ise ayrıca engelli kimlik belgesi ya da sağlık kurulu raporu) ile sınava gireceklerdir. Bu belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

2- Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.

3- Bu duyuruda yer almayan hususlarda, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınır.

SINAV TAKVİMİ

09/08/2017 - 15/08/2017 Sınav başvurularının alınması.

15/08/2017 - 27/08/2017 Sınav başvurularının Sınav Kurulunca değerlendirilmesi

28/08/2017 Sınava girmeye hak kazananların www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilmesi, onaylı listelerin MEB'egönderilmesi.

11/09/2017 - 17/09/2017 (saat: 23:59'a kadar) Öğleden sonra oturumu için sınav ücretinin adaylar tarafından yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması.

27/09/2017 Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması.

07/10/2017 Sınav (Cumartesi günü) saat 14.00'da

10/10/2017 Sınav sorularının ve cevap anahtarının www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması.

30/10/2017 Sınav sonuç bilgilerinin MEB tarafından EDB'ye teslim edilmesi.

EKLER :

Ek-I :Taşra teşkilatı (teknisyen) kadroları

Ek-II :Taşra teşkilatı (tekniker) kadroları

Ek-III :Merkez teşkilatı ve atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan taşra teşkilatı kadroları

Ek-IV :Başvuru formu

Ek-V :Yazılı sınav konularına ilişkin liste

MEMURLAR.NET
KAMU EXPRESS sayfasını
KAMU EXPRESS hesabını

HABER HAKKINDAKİ YORUMLAR

Yorum Yaz
Büyük harflerle yazılan, yasalara aykırı; küfür, hakaret, dil, din, ırk ayrımı ifadeleri içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Bu bölüme yorum yazmakla, ip adresinizin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ise ip adres bilginizin yetkililerle paylaşılacağını kabul etmiş olursunuz.