ADALET BAKANLIĞI PERSONELİNİN, BAKAN GÜL'DEN BEKLENTİLERİ

Adalet Bakanlığı personeli, taleplerini içeren bir metni 18 başlık halinde gönderildi. Bu metni yayımlıyoruz...
06 Kasım 2018 07:44

Bu haber metni haber gönder üzerinden gönderilmiş olup, içeriği uygun bulunarak yayıma alınmıştır.

Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL; 19 Aralık 2017 tarihinde adliye personelinin özlük konularına ilişkin yaşanılan sorunların çözümü için çalışma yapılacağını açıklamıştır. (https://www.memurlar.net/haber/715822/gul-adliye-personelinin-ozluk-konularini-calisacagiz.html) Sayın Bakanın açıklama yaptığı tarihten bu zamana kadar adliye personelinin özlük konuları ile alakalı çalışma yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise hangi konuları kapsadığına ilişkin bilgilendirme yapılmamıştır. Hal böyle olunca, Adalet Bakanlığı'nın adalet personelinin özlük konularındaki sorunlarına ilişkin yapacağı düzenlemelere yardımcı olması bakımından aşağıda açıklamalarını yazdığımız hususları paylaşma gereği duyduk. Konunun başta Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL tarafından ve Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından dikkate alınmasını temenni ediyoruz.

Adliye personelinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin bazıları şunlardır:

1-Her gün artan ve artacağı kuvvetli ihtimal olan iş yoğunluğu personeller için yorucu bir iş temposunu da beraberinde getirmektedir, diğer bazı kurumların 3 günde yaptığı işin adalet personellerince 1 günde yapıldığı aşikardır, bu nedenle Adalet Bakanlığına personel alım sayısı artırılmalı, personel alımlarında özellikle ihtiyaç duyulan unvanlarda ve nitelikli personel hakkaniyet esaslarına dikkat edilerek alınmalıdır, bu kapsamda bilhassa zabıt katipliği alımlarında mesleki merkezi yazılı sınav yapılmalıdır, işi bilen 3 personel işi bilmeyen 9 personelden fazla iş çıkartır, iş bilmeyen personel iş bilen personele de iş çıkartır.

REKLAM

ads by AdMatic
2-Adalet Bakanlığı personellerinin hizmetiçi eğitimi, eğitim bilimi esaslarına göre yeniden yapılandırılmalıdır ve gerçekten belirlenecek konularda eğitim verilmelidir, şu an ki hizmetiçi eğitim sistemi, personel için daha çok tatil olarak değerlendirilmekte, büyükşehirlerden başka bir yerde hizmetiçi eğitim programı çıktığında personel gitmek istememektedir, bu kapsamda personelleri belli başlı şehirlere birkaç günlüğüne taşımaktansa eğitim verecek olanların adliyeleri gezmesi daha makul ve masrafsız bir uygulama olacaktır.

3-Adalet Bakanlığı personelleri ceza infaz kurumu personelleri dahil olmak üzere bir bütün olarak değerlendirilmeli, mali ve sosyal haklar tüm personellere eşit olarak dağıtılmalıdır, bu kapsamda adalet hizmetleri sınıfının kurulması ve Hakim/Savcı mesleği hariç diğer personellerin bu sınıfa dahil edilmesi gerekmektedir, böylelikle özlük haklarına ilişkin sadece Adalet Bakanlığı personellerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilebilir.

4-Birkaç binden ibaret personeli olan üniversiteler dahi Bankalar ile yüksek tutarda promosyon protokollerine imza atmaktadır, ancak Adalet Bakanlığınca yapılan protokol ile personele ödenen ücret çok azdır, ayrıca burada bir hususu da belirtmekte fayda vardır; promosyon personele eşit ya da en azından eşite yakın dağıtılmalı, maaşın%10'u gibi bir garabetten kaçınılmalıdır.

5-Adalet Bakanlığının personelleri periyodik olarak sırası geldiğinde nöbet tutmaktadır; kısaca gece gündüz çalışan bir teşkilattır, nöbetçi personel akşamda gelir, hafta sonu da gelir, bayramda da gelir nöbetini tutar, ancak buna karşılık nöbet ücreti almaz, nöbet tutan personellere makul nöbet ücreti ödenmelidir.

6-Personel olay yeri inceleme, otopsi gibi iş ve işlemlerde görev yapar, keşif için dağ bayır demez gider, görevini ifa eder, bu türden adliye dışı hizmetler içinde personellere ödenen çok düşük ücretlerin artırılması gerekmektedir.

7-Adalet Bakanlığı personellerine yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları hakkaniyet esaslarına göre yapılmalıdır, en azından bazı kurumlarda uygulanan yazılı sınav notundan "+- 3" puan değiştirme sistemine geçilmelidir; ayrıca personellerin sınavlara hazırlanabilmesi için sınav tarihleri en az 3 ay öncesinden duyurulmalıdır, Adalet Bakanlığınca gerekli planlamalar yapılmalı ve kaç yılda bir bu sınavların yapılacağının personellerce bilinmesi sağlanmalıdır, bu sayede personellerin işine ve sınava motivasyonu artıracaktır.

8-Adalet Bakanlığı teşkilatı birimleri arasında geçişe ve ayrıca unvanlar arası geçişe imkan verilmelidir, örneğin eğitim ve nitelik şartlarını taşıyan bir adliye personeli ceza infaz kurumlarına şartlarını taşıdığı unvanla geçiş yapabilmelidir.

9-Adliye personellerinin görevleri ile ilgili soruşturmaların iki dudak arası sisteminden çıkıp daha kurallı hale gelmesi gerekmektedir.

10-Üniversitelerde olduğu gibi adliyelerin tüm idari personellerinin tek bir merciye bağlı olması yönetim ve organizasyon açısından makul ve masrafsız olacaktır, bu mercii sadece Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Komisyonu Başkanına bağlı olarak görev yapacaktır, kısaca Adliye Müdürü olacaktır, adliyelerde her mahkemede, bürolarda bir yazı işleri müdürü olması uygulamasından vazgeçilerek yazı işleri müdürü sayısı azaltılmalı, her mahkemede ve bürolarda tıpkı diğer kurumlarda şeflik olduğu gibi müdür ile katip arasında bir köprü olacak başkatip uygulamasına geçilmelidir, bu sayede zaten alım sayısı az olan görevde yükselme sınavını kazanamayarak müdür olmayan personeller için teşvik edici ve gayretli çalışmayı sağlayacak orta kademe bir unvan olur.

11-Adalet Bakanlığı personelleri için etkili idari denetim mekanizması oluşturulmalıdır, zira teşkilattaki personellerin bir suça yönelme ihtimalleri diğer kurumlara nazaran çok daha kolaydır, çünkü verilen hizmetlerde insanların hayatı söz konusudur, kimisi cezaevine gider, kimisi beraat eder, kimisi gözaltına alınır, kimisi hakkını alır, kimisi hakkı sahibine teslim etmek durumunda kalır, bu nedenle idari soruşturmaların nitelikli ve hızlı yapılmasını sağlayacak idari düzenlemeler yapılmalı, idari soruşturmalar merkez teşkilatı tarafından titizlikle takip ve kontrol edilmelidir.

12-Yoğun ve stresli iş temposu personelleri yıpratmaktadır, Adalet Bakanlığı personellerine yıpranma payı hakkı, erken emeklilik hakkı vd. verilmelidir,

13-Adliye personellerinin görevlerini yaparken psikolojik şiddete(mobing) maruz kalmaması için ve amirlerin başka bir birime yahut da adliyeye gönderme kararlarının layüsellikten çıkıp mevcut iş yükü ve kadro durumuna göre verilmesi için idari çalışmalar yapılmalıdır, tabi burada işini hakkıyla yapmayan, iş sahiplerine gerekli ve yeterli hizmeti vermeyen, işini savsaklayan, işini başka personelin üzerine bırakan personellere idari müeyyidelerin etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

14-Adalet Bakanlığı personellerinin görevlerinin ve yapacakları işlerin daha açık ve net olması sağlanmalıdır, adliyelerdeki emir-komuta daha sistemli hale gelmeli, çok başlı görünüm ortadan kaldırılmalıdır, davul birinde tokmak diğerinde olmamalıdır, yazı işleri müdürü hakim/savcıdan ayrıksı idari işlem tesis etmemelidir.

15-Adliyelerdeki bazı birimlerin görevinin personellere teknik anlamda destek ve idari mahiyette hizmet(UYAP sistemi ile ilgili sorunlar, tamir ve tadilat işleri, maaş işlemleri, kademe ilerlemesi işlemleri vd.) olduğu açıktır, bu kapsamda ilgili birimlerin daha nitelikli hizmet vermesi sağlanmalıdır. Bu hususlar başka bir yazının konusunu oluşturacak kadar detaylıdır. Ayrı bir yazının konusu olarak işlenecektir.

16-Adalet Bakanlığınca yapılacak idari düzenlemelerden önce personellerinde paydaş olarak görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır.

17-T.C.Anayasası Madde 9 uyarınca yargı yetkisini Türk Milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız Mahkemeler, Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları adalet teşkilatının mütemmim cüzüdür, Devlet ve Millet nezdinde çok önemli konumları vardır, ancak Adalet Bakanlığı teşkilatının hakim/savcıdan ibaret olmadığının anlaşılması ve Bakanlıkça yapılacak işlemlerin sadece hakim ve savcılara özgü olmaması gerekmektedir, adaletin temininde çalışan ve alın teri akıtan adliye personelleri(Yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen vd.) unutulmamalıdır.

18-Adalet Bakanlığı teşkilatına, Mahkemelere, Savcılıklara ve meslek unvanlarına saygınlığı artırıcı toplumu bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen hususlar, adliye personelinin sadece bazı sorunlarıdır. Adliye personelinin sorunlarının çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların başta sayın Adalet Bakanı Abdülhamit GÜL tarafından ve diğer bakanlık yetkilileri tarafından çözüme kavuşturulmasını diliyoruz.

MEMURLAR.NET

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...