Haber Gönder Künye Bilgileri İletişim
  • Altın (Has) 189.36 191.56
  • Dolar 4.8000 4.8086
  • Euro 5.5924 5.6025
Oturum Aç Üye Ol
escort ankara ankara escort
ankara escort , ankara escort

Son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Performans Değerlendirme" uygulamasını hayata geçirebilir mi?


HAVA DURUMU

  • °C - °C
  • °C - °C
  • °C - °C

EKPSS İLE YERLEŞTİRİLEN ADAYIN ATAMASI ADLİ SİCİLE TAKILDI

EKPSS/Kura sonucuna göre bir kamu kurumuna Hizmetli olarak yerleştirilen, ancak adli sicil kaydı nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aranan şartları taşımadığı gerekçesiyle ataması yapılmayan, kişi açtığı davayı kaybetti.

30 Mayıs 2017 Salı 08:10

Olay, 20 Mayıs 2015 tarihinde açıklanan EKPSS/Kura yerleştirme sonucuna göre Kamu Hastaneleri Birliği'ne hizmetli olarak atanmak üzere yerleştirilen kişi;

*Adli sicil arşiv kaydının bulunması ve bu kayda göre, parada sahtecilik suçundan dolayı 1 yıl 3 ay hapis cezası almış olması ve cezanın kesinleşerek infaz edilmiş olması,

*Bu durumun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesine göre memuriyete atanmasına imkan vermemesi

nedeniyle, hakkında tesisbursa escort edilen atama yapılmamasına dair işlemin iptali için dava açmıştır.

Açılan davaya bakan Ankara 10. İdare Mahkemesi, davacının memuriyete alınması için öngörülen koşulları taşımadığının açık olduğundan hareketle, davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetmiştir.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 12.Dairesi de, İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçenin, hukuk ve usule uygun olduğu ve bozulmasını gerektirecek bir sebebinde de bulunmadığı yönünde değerlendirmede bulunarak İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin kararını onamıştır.

Danıştay 12.Dairesinin söz konusu Kararı

Esas No: 2016/10218
Karar No: 2017/788

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):
Vekili:
Karşı Taraf (Davalı):
Vekili:
İstemin Özeti:20.05.2015 tarihinde açıklanan EKPSS/Kura yerleştirme sonucuna göre Kamu Hastaneleri Birliği'ne hizmetli olarak atanmak üzere yerleştirilen davacının, adli sicil arşiv kaydının bulunduğu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-5 maddesinde belirtilen şartları taşımadığından bahisle açıktan atamasının yapılmamasına ilişkin 13.08.2015 tarihli ve 5463.3479 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının parada sahtecilik suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıbursa anal escort mahkumiyetinin bulunduğu, bu cezanın kesinleşerek infaz edildiği, memuriyete alınmada genel koşulların öngörüldüğü 657 sayılı Kanun'un 48/A-5 maddesinde yer alan Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasından mahkum olmamak gerektiği hükmü dikkate alındığında, davacının memuriyete alınması için öngörülen koşulları taşımadığı açık olduğundan, davacının atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Ankara 10. İdare Mahkemesince verilen 27/05/2016 tarihli ve E:2015/2304, K:2016/1576 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi:
Düşüncesi: İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesincebursa eve gelen escort verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 15/03/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

MEMURUN YERİ
KAMU EXPRESS sayfasını
KAMU EXPRESS hesabını

HABER HAKKINDAKİ YORUMLAR

Yorum Yaz
Büyük harflerle yazılan, yasalara aykırı; küfür, hakaret, dil, din, ırk ayrımı ifadeleri içeren yorumlar yayınlanmayacaktır. Bu bölüme yorum yazmakla, ip adresinizin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ise ip adres bilginizin yetkililerle paylaşılacağını kabul etmiş olursunuz.