İNFAZ VE KORUMA MEMURU OLARAK GÖREV YAPANLAR DİKKAT!

İnfaz ve koruma memuru olarak 4/B statüsünde görev yapmakta olanların özel sektörde sigortalı olarak görev yaptıkları süreler in koruma memuru olarak görev yaptığı süreye eklenerek yıllık iznin hesaplanmasında esas teşkil etmesi mümkün mü?
20 Ağustos 2019 14:38

Soru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/ Maddesine tabi infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayım. özel sektörde sigortalı olarak ve muhtelif kamu hizmetlerinde görev yapmış olduğundan bahisle daha önceki hizmet sürelerinin infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığı süreye eklenerek yıllık iznin hesaplanmasında esas teşkil etmesi mümkün mü?

MEVZUAT

657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. ... Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde "217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." hükmüne yer vermiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde daha önce mezkur esasların 9 uncu maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet sürelerinin, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak geçirdiğiniz hizmet sürelerinde yıllık iznin hesabına esas teşkil etmek üzere değerlendirilebileceği, ancak özel sektörde sigorta primi ödenmek suretiyle geçen çalışma süresinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

 

SABAH

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...