KURUMLAR, İSTİSNA KARARI ÇIKMADIKÇA, BAZI ALIMLARI BEKLETMELİ!

Cumhurbaşkanı tarafından 2020 yılında atama sayısı sınırlamasından istisna tutulacak alımlar belirlenmeden kurumlar ilanlarını bekletmeli!
03 Ocak 2020 00:12

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci ile yürürlüğe giren 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." hükmü getirilmiştir.

Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl ilk kez yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılında yıllık atama sayısına tabi tutulmayan atamalar belirlenmişti. Bu bakımdan alınan Cumhurbaşkanı kararı sadece 2019 yılını kapsadığı için yılın bitmesiyle birlikte yenilenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, 2020 yılına dair Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmadan geçtiğimiz yıl bütçeden istisna tutulan ve aşağıda sıralanan alımların ilgili kurumlarca bekletilmesinde fayda bulunmaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN

2019 YILINDA YILLIK ATAMA SAYISI SINIRLAMASINA TABİ TUTULMAYAN ATAMALAR:

1- Hakimlik ve savcılık mesleği ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,

2- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,

3- 3359 sayılı Sağlık Kanun kapsamında uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak atamalar ile devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında yapılacak atamalar,

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,

5- Engelli personeli kadrolarına yapılacak atamalar,

6- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları,

7- Emniyet hizmetleri sınıfında, jandarma hizmetleri sınıfında ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,

8- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocukların atamaları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca şehit yakını ve gazi/gazi yakını atamaları,

9- Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarından yapacakları nakil atamalar,

10- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında yapılacak atamalar,

11- Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,

12- Öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) kadrolarına atamalar,

13- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,

14- 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek atamalar,

15- 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar, ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,

16- 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 04/02/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 06/01/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,

17- Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir.

MEMURLAR.NET

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...