MEMUR, LOJMAN TAHSİSİNDE, NE ZAMANDAN İTİBAREN KİRA ÖDEMEYE BAŞLAR?

Devlet memuru, lojman tahsisinin tarafına bildirilmesi sonrasında, kamu konutları giriş tutanağı alır ve imzalar. Bu tutanağın imzasıyla birlikte, kira başlar.
19 Mart 2019 08:52

SORU:Kamu lojmanı için tarafıma yazı geldi. Ben de lojmanda kalmak istiyorum diye cevapladım. Kirayı hemen başlatıyorlar ben de diyorum ki ayin 15 inde başlatsınlar süreyi. Sizce mevzuat ne şekilde bu konuda

CEVAP: 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Kamu Konutları Yönetmeliği"nin 17. ve 23. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

"Konutların Teslimi ve Konutlara Giriş

Madde 17 - Konut tahsis edilen personele, konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanacak kira bedeli, müteakip ayın aylık veya ücretinden bu ayın kirası ile birlikte bordro üzerinde gösterilmek suretiyle tahsil edilir.

Konutlar, konut yönetimine yetkili birimce, bir örneği ek (6) da gösterilen "Kamu Konutları Giriş Tutanağı" düzenlenerek teslim edilir. Bu tutanakların aslı konut tahsis dosyasında saklanır ve bir örneği de kiracıya verilir. Tutanağa, konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşatın ek (7) deki örneğine göre, hazırlanan bir listesi eklenir.

Bu tutanak, konuta girişte kira sözleşmesi ve çıkışta ise, geri alma ve bütün borçlarından ve dava haklarından kurtulma yerine geçer.

Konut tahsis edilmeden ve tahsis kararı bildirilmeden, konutun anahtarı teslim edilmez ve konuta girilemez.

Konut tahsis edilenler, konutu teslim aldıkları tarihten itibaren kira öder.

Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde Yönetmeliğe ekli kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde, konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edilir."

"Aylık Kira Bedelinin Tesbit ve Tahsili

Madde 23 - Konutların aylık kira bedeli, o yıl için belirlenen aylık kira birim bedelinin, konutun brüt inşaat alanı ile çarpılması suretiyle, ilgili kurum ve kuruluşça tesbit edilir. Brüt inşaat alanının yüzyirmi metrekareden fazlası dikkate alınmaz.

Kira bedeli konutun teslim tarihinden itibaren hesaplanır.

Konutların aylık kira bedelleri personelin aylık veya ücretinden peşin olarak ve bordro üzerinden kesilmek suretiyle tahsil edilerek genel bütçeye dahil kurum ve kuruluşlarda Hazine'ye ve diğerlerinde ise kendi bütçelerine irat kaydedilir.

Tahakkuka yetkili birim tarafından, kendilerine konut tahsis edilen personelin adı ve soyadı, görevi, aylığı veya ücreti ile aylık toplam kira miktarını gösteren cetvelin onaylı bir örneği personelin maaşının ödendiği saymanlığa verilir.

Aylık kira bedelini kesmeyen tahakkuk memuru ve saymanlar, kesmedikleri kira karşılıklarından sorumludurlar.

Kiracıların aylık veya ücretinden aylık kira bedelini kesen sayman, tahsil ettiği kira miktarını gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi, müteakip aynı 10 uncu gününe kadar ilgili birimlere vermek zorundadır. Bu birimler, listeye göre kira tahsilatlarını kira defterlerinde kiracının hesabına işlerler."

DEĞERLENDİRME

Tahsis kararının tarafınıza bildirilmesinden itibaren meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde kamu konutları tutanağını imzalayıp konuta girmediğiniz takdirde, konut tahsis kararınız iptal edilecektir.

Konutu teslim aldıktan itibaren kira başlar ve peşin olarak alınır.

MEMURLAR.NET

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...