SON EKLENENLER

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı
18 Ekim 2020 00:11

18 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı: 31278

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim programları için belirlenen yarıyıl, yaz dönemi ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Senato tarafından belirlenen yıllık eğitim dönemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve ilgili enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimleri,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Enstitüde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürüten lisansüstü program başkanlığını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Tek bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanat dalı başkanının başkanlığında, ilgili anabilim/anasanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden; birden fazla bilim/sanat dalı bulunan anabilim/anasanat dallarında ise anabilim/anasanat dalı başkanı ve bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

f) Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı ile başvurduğu lisansüstü programı farklı alanlarda olanlar ya da lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla en çok iki dönem süren tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrencilere ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından atanan Üniversitede görevli öğretim elemanını,

ğ) Dönem: Pazar ve resmi tatil günleri ile dönem sonu sınav günleri hariç en az yetmiş iş gününden oluşan, her lisansüstü akademik yılı için başlangıç ve bitiş tarihleri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen, güz ve bahar olarak adlandırılan eğitim-öğretim süresini,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

ı) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

i) Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim yapılan Üniversiteye bağlı enstitüleri,

j) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

k) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Kredi sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemi veya AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

n) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,

o) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

ö) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim yapmak üzere, enstitüye kayıtlı olan tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisini,

p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

r) Özel öğrenci: Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olup diğer yükseköğretim kurumundaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Senatonun belirlediği başvuru esasları ile kabul edilmiş olan öğrenciyi,

s) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

ş) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

t) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından atanan Üniversitede görevli öğretim üyesini,

u) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

ü) Seminer: Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü sunularak değerlendirilen yazılı metinden oluşan çalışmayı,

v) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

y) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

z) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek amacıyla en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

bb) Uzaktan öğretim: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretimi,

cc) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın uzmanlaştığı bilimsel alanlar ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı teorik dersi,

çç) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini, 

dd) Yabancı Dil Sınavı: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası herhangi bir yabancı dil sınavını,

ee) Yarıyıl: Bir eğitim-öğretim dönemindeki güz veya bahar yarıyılını,

ff) Yaz dönemi: Güz ve bahar dönemleri dışında yapılan eğitim-öğretim süresini,

gg) Yeterlik sınavı: Öğrencinin bulunduğu programdaki bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,

ğğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvurularla İlgili Genel Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 4 – (1) Her bir lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları,  anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir, ilgili enstitü tarafından usulüne uygun olarak duyurulur. Başvuruların değerlendirilmesinde ve gerekli diğer hususlarda Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları enstitü anabilim/anasanat dalı öğretim elemanlarının lisansüstü danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan%50’ye kadar artırılabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitedeki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programda kayıtlı öğrencinin, yatay geçiş ve doğrudan geçiş ile kabulüne ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Dereceye giren öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bölümünde dereceye giren öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlara kesin kayıt

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları ilgili enstitü tarafından enstitünün web sayfasında ilan edilen süre içerisinde ve ilan edilen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. İlan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt yaptırabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o dönem için ilgili mevzuata göre belirlenen miktarda katkı payı ücretini veya öğrenim ücretini ödemek, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kaydını yaptırmak ve ilgili enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemdeki dersleri alamazlar ve  öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen dönemler öğrenim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

(2) Mazereti nedeniyle akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, mazeretini belgelendirmek koşuluyla akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili enstitüye başvurabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenci, kabul tarihinden sonraki beş iş günü içinde kayıt yenileyebilir, ders kaydı yaptırabilir.

Kayıt dondurma

MADDE 12 – (1) Öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki dönem kayıt dondurma kararı verilebilir.

 (2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenci dönemin başından itibaren en geç 4 hafta içerisinde anabilim dalı başkanlığına başvurur.

 (3) Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma süresinin veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk dönemde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır. Bedelli askerlik yapanlar dilekçe vermeleri halinde askerlikte geçirdikleri sürelerde izinli sayılırlar.

(4) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

(5) Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dahil edilmez.

Ders muafiyeti

MADDE 13 – (1) Ders kaydı yapan öğrenci dönemin başından itibaren en geç 4 hafta içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına ders muafiyeti veya ders saydırma talebinde bulunabilir. Muafiyet için derslerin son üç yılda alınmış ve başarılmış olması gerekir. Muafiyet veya ders saydırma talebi danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenci, kayıtlı olduğu programın gerektirdiği uzmanlık alan dersi ve semineri yerine getirmek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, ilgili enstitü tarafından aynı programın tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgarî şartları yerine getirmek kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya ilişiği kesilme durumuna gelmemiş bir öğrencinin talepte bulunması halinde, doktora programına başlama tarihi yüksek lisans programına başlama tarihi olarak kabul edilir ve tezli yüksek lisans programı azami sürelerine uymak şartıyla anabilim/anasanat dalı kurulu kararı  ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumdaki öğrenciye, tezli yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için en fazla iki dönem ek süre verilebilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans şartlarını yerine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek süre verilir.

(5) Tezli yüksek lisans programında tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve proje yazımı gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, kendisine ilgili anabilim/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programının açık olması halinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans şartlarını yerine getirememiş öğrenciye tezsiz yüksek lisansın gereklerini yerine getirebilmesi için bir dönem ek süre verilir.

Dersler

MADDE 14 – (1)  Derslere ve bu derslerin kredilerinin belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kredi değeri, teorik derslerde bir saat/hafta ve laboratuvar ile uygulamalarda iki saat/hafta için bir ölçü birimidir.

b) Enstitülerde en fazla üç ulusal kredilik dersler açılabilir. İlk kez açılacak dersler ve mevcut derslerin kapatılması veya mevcut derslerdeki değişiklikler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

c) Her öğretim üyesi bir dönemde, tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer, dönem projesi ve uzmanlık alan dersi dışında, en fazla üç lisansüstü ders verebilir.

ç) Seminer, dönem projesi ve uzmanlık alan dersi kredili derslerden sayılmaz.

d) Bir dönemde hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

e) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

f) Tez danışmanlığı, dönem projesi, seminer ve uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

g) Lisansüstü uzaktan eğitimle verilecek olan dersler anabilim/anasanat dalı kurul kararlarıyla belirlenir, enstitü kurulunun görüşü üzerine Senato kararıyla kesinleşir.

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Değerlendirme

MADDE 16 – (1) Öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az%70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az%80’ine devam etmiş olması gerekir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de dönem sonu sınav notunun 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70, doktora için ise en az 75 puan olması gerekir.

(4) Lisansüstü derslerin başarı notu, ara sınavların not ortalamasının%40’ı ile dönem sonu sınav notunun%60’ının toplamıdır.

(5) Notların değerlendirilmesinde öğretim üyeleri tarafından aşağıdaki tabloda yer alan puanlama sistemi uygulanır:

Başarı Notu                 Başarı Notu                                                                      Katsayı

(100 üzerinden)           (Harfli sistem)                                                             (4’lük sistem)

    90-100                     AA                                                                                       4,0

     85-89                      BA                                                                                       3,5

     80-84                      BB                                                                                       3,0

     75-79                      CB (Doktora için en düşük başarı notu)                              2,5

     70-74                      CC (Yüksek lisans için en düşük başarı notu)                     2,0

      0-69                       DC (Geçmez)                                                                       1,5

                                    FG (Sınava girmedi)                                                             0

                                    FF (Devamsız)                                                                      0

                                    BŞ (Başarılı)

                                    BZ (Başarısız)

(6) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrenciler, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca bu değerlendirme kredisiz olarak alınan seminer, uzmanlık alan dersi, klinik ve laboratuvar çalışması ve benzeri dersler için de kullanılır ve bu dersler not ortalamasına katılmaz.

(7) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına yönelik şartları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere FF notu verilir.

Notlarda maddî hata

MADDE 17 – (1) Sınav notlarına yönelik maddî hata itirazları, sınav sonucunun ilan edilmesinden başlayarak beş iş günü içerisinde ilgili enstitüye öğrenci veya öğretim elemanının yazılı başvurusu ile yapılır. Başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

Kayıt silme

MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıt silme işlemlerinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Zorunlu olmayan derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersleri tekrar alabileceği gibi bu derslerin yerine danışman öğretim üyesinin önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla başka bir derse de kayıt yaptırabilir. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine alınan farklı derslerde devam zorunluluğu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açılacağı ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve  Senatonun onayıyla belirlenir ve YÖK’ün onayıyla açılır.

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Bu program, toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir yıllık eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci bir dönemde on iki ulusal krediden fazla ders alamaz.

Programın süresi

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Herhangi bir mücbir sebep olmaksızın iki dönem üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

(2) Dört dönem sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya diğer başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin de danışman tercihini dikkate alarak, birinci dönemin başında anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla, Üniversite kadrosunda çalışan, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından bir danışman önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde  Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının atanması, tez danışmanının gerekçeli önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

(3) İkinci tez danışmanının görevlendirilmesi durumunda, tezle ilgili ortak değerlendirme yapılır.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci dönemin sonuna kadar enstitüye önerir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Tez konusu; danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla değiştirilebilir. Danışman ve tez konusunun değiştirilmesi durumunda tez savunması en erken değişikliğin onaylandığı tarihten itibaren 3 ay sonra yapılır.

(5) Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmanlığı öğretim üyelerinin enstitü yönetim kurulunca tez danışmanlığına atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersleri ve tez danışmanlığı dönem ve yaz tatilinde de devam eder. Her öğrenci açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür.

(6) Tez danışmanın önereceği tez ile ilişkili seminer konusu ilgili dönemin başından itibaren en geç dört hafta içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce anabilim dalının önerisiyle ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması akademik personelin izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir suretiyle birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumunda, diğer derslerden başarısız olunması halinde uygulanan esaslar dikkate alınır.

(7) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması halinde süresinde onaylanması gereken belgeler anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından onaylanır. Söz konusu belgeler, belirlenmiş süreler içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

(8) Yüksek lisans öğrencisinin tez danışmanı, öğrencinin makul talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile değiştirilebilir. Tez danışmanının görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendirmesi, izin, hastalık, kurum değiştirme gibi durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişebilir. Mücbir sebepler dışında danışman değişikliği durumunda öğrenci, tezli yüksek lisans programında en erken danışman değişikliğinin yapıldığı tarihten üç ay sonra tez savunması yapabilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun bir şekilde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir bilimsel makale veya ulusal/uluslararası bir tam bildiri metni yayınlama veya yayına kabul edilme, patent ya da faydalı model hazırlama şartlarından birini yerine getirdiğini belgeleyerek danışmanının onayı ile birlikte anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye müracaat eder. Aksi halde öğrencinin tez savunma işlemleri başlatılmaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Bu intihal raporunun oluşturulmasında Senatoda kabul edilen esaslar geçerlidir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Enstitü yönetim kurulu gerek gördüğünde bu konuda anabilim/anasanat dalından görüş isteyebilir. Azami süre tamamlanana kadar ilgili enstitü tarafından belirlenmiş olan bütün işlemlerin danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Azami süre dışındaki süreçlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Yüksek lisans tez savunma tarihi, yeri, saati ve jürisi, tez danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.  Tez jürisi uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin ciltsiz beş kopyasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin ciltsiz beş kopyasını anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerden oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek ilgili programla ilişkisi sonlandırılır.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan yüksek lisans öğrencisi, tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, tezli yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitüyle ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere ilgili enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve sahip olduğu bilgiyi uygulamada nasıl kullanabileceğini göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı dönemde dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrencinin alacağı derslerin en fazla iki tanesi de, danışmanın teklifi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversitedeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunda verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim veya uzaktan eğitim ile de yürütülebilir. Bu konuda Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında öngörülen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı, Senatonun teklifi ve YÖK’ün onayıyla belirlenir.

Programın süresi

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki dönem, en çok üç dönemdir. Mazeretsiz bir şekilde iki dönem üst üste kayıt yaptırmayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(2) Azami sürenin sonunda kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayamayan veya diğer başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim üyesi veya doktora derecesi bulunan bir öğretim görevlisini birinci dönemin sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla belirler. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışman, atandığı tarihten itibaren dönem projesi sorumlusudur. Danışmanın önereceği dönem projesi konusu en erken ikinci dönemin başından itibaren ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Dönem projesi konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesini tamamlayan öğrenci, projesini ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Başarılı olarak değerlendirilen dönem projesi anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

(4) Öğrencinin danışmanı, öğrencinin makul talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı programın tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisans programına geçişte Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programı açılması

MADDE 30 – (1) Doktora programının hangi enstitü anabilim/anasanat dalında açılacağı ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir ve YÖK’ün onayıyla açılır.

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir yıllık eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Bir öğrenci bir dönemde 12 ulusal krediden fazla ders alamaz.

(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(8) Bir doktora öğrencisinin lisans programından ders alması durumunda alınan dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(9) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programı şeklinde de düzenlenebilir. Bu tür programın uygulanma yöntem ve ilkeleri, Senatonun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

Programın süresi

MADDE 32 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senatonun belirlediği en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir ve ilgili programla ilişiği kesilir.

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Tez danışmanı atanması

MADDE 33 – (1) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin de danışman tercihini dikkate alarak, birinci dönemin başında anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla, Üniversite kadrosunda çalışan, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından bir danışman önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, danışman olarak seçilen öğretim üyesinin başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi, anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı ders seçme, seminer ve tez konusu belirleme, tez projesi önerisi, dönem projesi, tez çalışması ara raporu, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi, yeterlik, tez savunma sınavı, sergi, proje ve benzeri konularda görev yapar.

(3) Uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı, enstitü yönetim kurulunca danışmanlığa atandığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder. Uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı yaz tatilinde de devam eder. Her öğrenci açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, tez danışmanının gerekçeli önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı dikkate alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(5) Doktora öğrencisi tez konusu ile ilgili en az bir seminer vermek zorundadır. Danışmanın önereceği, tez ile ilişkili seminer konusu ders aşamasında en erken ikinci dönemin başından itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman en az on gün önce ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Seminer çalışması konuya ilgisi olan dinleyicilere açıktır. Sunulan seminer, danışmanın görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir suretiyle birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumunda, diğer derslerden başarısız olunması halinde uygulanan esaslar dikkate alınır.

(6) Tez danışmanının izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretinin olması halinde danışmanın mazereti ve süresinde onaylanması gereken belgeler anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından onaylanır ve söz konusu belgeler, süresi içinde ilgili enstitüye teslim edilir.

(7) Doktora öğrencisinin tez danışmanı, öğrencinin makul talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile değiştirilebilir. Tez danışmanının görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendirmesi, izin, hastalık, kurum değiştirme gibi durumlarda anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişebilir. Danışmanın zorunlu sebeplerle değiştirilmesi durumunda tez savunma sınavına girebilmek için öğrencinin, yeni atanan danışman gözetiminde gerçekleşecek en az bir tez izleme komitesi toplantısından başarılı olması gerekir. Bu fıkrada yer alan mücbir sebeplerden başka nedenlerden ötürü danışmanın değişiminden sonra öğrenci, altı aydan önce doktora tez savunmasına giremez.

Yeterlik sınavı

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrenci, seminer ve gerekli kredili dersleri azami süresinde başardıktan sonra yeterlik sınavına alınır. Ancak yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci dönemin, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları, dönem sonu sınavlarının bitimi ile takip eden dönemin başlangıç tarihine kadar yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda  başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayıyla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen beş iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının, tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim elemanlarının görev almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, enstitünün belirlediği esaslar çerçevesinde tez önerisi formunu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar sonraki beş iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararı verilmesi durumunda bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen beş iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Öğrenci, birinci fıkrada belirtildiği şekilde yeni tez önerisini savunur. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tez izleme komitesinin toplantı tarihini  on beş gün önceden ilgili enstitüye bildirir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine ilgili enstitünün belirlediği esaslar çerçevesinde yazılı bir rapor sunar.  Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 37 – (1) Öğrencinin doktora tez savunmasına girebilmesi için Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezinden üretilmiş en az bir adet bilimsel çalışmasının yayınlanması veya yayına kabul edilmiş olması gerekir. Aksi halde öğrencinin tez savunma işlemleri başlatılmaz.

(2) Doktora adayı elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporundan başarılı olması ve son tez izleme komitesi raporunda tez savunma sınavına girebileceğinin belirtilmesi gerekir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Anabilim/bilim dalı başkanlığı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışman görüşü ile birlikte tezin ciltsiz yedi kopyasını ve dijital kopyasını ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tezin bir nüshasıyla birlikte danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Azami süre tamamlanana kadar ilgili enstitü tarafından belirlenmiş olan bütün işlemlerin danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Azami süre dışındaki süreçlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Doktora tez savunma tarihi, yeri, saati ve jürisi, tez danışmanının ve  anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl, iki yedek öğretim elemanından oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda asıl jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın ilgililerinden oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

(8) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ve tez danışmanı olmaksızın yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek, on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(9) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve doktora tezinde başarılı olamayan öğrencinin talepte bulunması halinde, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek enstitüyle ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 38 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşüyle tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesi ve/veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarından dersler alabilir. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders alabilir.  

Başvuru ve kabul

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

Süre

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 dönem olup azami tamamlama süresi 12 dönem, lisans derecesiyle kabul edilenler için 10 dönem olup azami tamamlama süresi 14 dönemdir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 dönem, lisans derecesiyle kabul edilenler için 6 dönemdir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversite tarafından öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami 12 dönem veya 14 dönem sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde, aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 42 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman en geç birinci dönemin sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Danışman, öğrencinin makul talebi, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla değiştirilebilir. Danışmanın görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek uzun süreli yurt içi/yurt dışı görevlendirmesi, izin, hastalık, kurum değiştirme gibi mazeretinin bulunması durumlarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değişebilir. Mücbir sebepler dışında danışman değişikliği durumunda öğrenci, bir dönem tez savunmasına giremez.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla dijital ortamda ve 7 nüsha ciltsiz basılı olarak ilgili enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak, danışmana ve jüri üyelerine tezin bir nüshası ile birlikte gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş asıl iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı asıl iki yedek üyeden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Azami süre tamamlanana kadar ilgili enstitü tarafından belirlenmiş olan bütün işlemlerin danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Azami süre dışındaki süreçlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alana ilgisi olan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile ve tez danışmanı olmaksızın yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilgili programla ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK  tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının, ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kılavuzuna uygun bulunan öğrenci, sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve/veya diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilgili programla ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 45 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 46 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilan ve tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yapılarak veya ilgili enstitünün elektronik sayfasında ilan edilerek öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. 

(2) Öğrenci, kayıt olurken bildirdiği adresi değiştirdiği halde bunu ilgili birimlere bildirmemiş, yanlış veya eksik bildirmiş ise verilen adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 6/5/2018 tarihli ve 30413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, öğrencilik haklarından azami süreleri boyunca faydalanabilirler.

(2) Lisansüstü tez savunmaları, tez izleme, doktora yeterlik sınavı, proje ödevi, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık ve seminerlerin uzaktan (elektronik/çevrimiçi olarak)  yapılması ve yürütülmesinde YÖK ve/veya Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(3) Lisansüstü programlarda tez savunma jürisi oluşturmak için gerekli yayın şartı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisans programı için tez döneminde olanlarla, doktora programında olanlar için üç dönem aranmaz.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER