SÜRMANŞET HABERLER
SON EKLENENLER

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı
05 Temmuz 2020 06:41

5 Temmuz 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı: 31176

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Genel Direktör (Müdür): Merkezin Genel Direktörünü,

ç) Genel direktör yardımcıları: Merkezin genel direktör yardımcılarını,

d) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire): Merkezin Hemşirelik Hizmetleri Direktörünü,

e) Merkez: Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Mütevelli Heyeti: Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Tıp Fakültesi: Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Tıbbi Direktör (Başhekim): Merkezin Tıbbi Direktörünü,

ı) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlık hizmetleriyle ilgili tüm konularda tanı ve yöntemlerin en etkili şekilde sunulması için eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Her düzeyde hekim ve diğer sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla başta Tıp Fakültesi olmak üzere Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul ile yurtiçi ve yurtdışı diğer kurumlarla iş birliği yaparak sağlık hizmetleri ve eğitimde çağın gerektirdiği en ileri uygulamaları yaparak verimliliği en üst seviyeye çıkarmak.

c) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern tanı ve tedavi merkezi hizmeti sunmak.

ç) Üniversitede ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim ve öğretim gören öğrencilere akademik katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları      

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumun sağlığını geliştirmek, sağlık bilincini arttırmak için çalışma ve projeler yapmak, sağlık politikalarına katkı sağlamak.

b) Toplum sağlığının korunması, yerinde ve zamanında tanı ve tedavi yapılması için gerekli kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

c) Ülkemizde ve diğer ülkelerde sağlıkla ilgili sorunların çözülmesi için bilimsel altyapıyı hazırlamak ve bilimsel çalışmalara katkı yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

ç) Üniversitede Tıp Fakültesi ve diğer eğitim ve öğretim birimleri ile koordinasyonu sağlamak, ortak özendirici araştırma ve çalışmaları organize etmek, bilimsel kongre, kurs, sempozyum, çalıştay ve benzeri diğer toplantıları organize etmek.

d) Merkezde çalışan sağlık personelinin mezuniyet sonrası eğitiminin devam etmesi için Dekan ve diğer sağlıkla ilgili birimlerin yöneticileri ile işbirliği içinde çalışma kurultayları düzenlemek ve Merkez içi eğitim faaliyetlerinin organizasyonunu sağlamak.

e) Süreli ve süresiz yayınlar yapmak, sağlık personelini ve sivil toplumu aydınlatıcı yazılı ve görsel basında programlar yapmak, güncel sorunlara yönelik bilimsel açıklamalar yapmak.

f) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için faaliyetler düzenlemek, zararlı alışkanlıkların bırakılması için kampanyalar ve organizasyonlar düzenlemek, sağlık alanında faaliyetlere diğer branşlardaki öğrencileri de katmak.

g) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göz hastalıkları, kulak, burun, boğaz, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi bütün tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, sağlıkla ilgili bakım evi, kreş, huzurevi gibi çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek, evde bakım hizmetleri sunmak ya da bu konuda hizmet satın almak.

ğ) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Genel Direktör).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Genel Direktör)

MADDE 8 – (1) Genel Direktör, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından, Tıp Fakültesi öğretim üyesi veya en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Genel Direktör, yeniden görevlendirilebilir. Genel Direktör, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre bitmeden görevinden alınabilir. Genel Direktörün görevi başında olmadığı zaman Tıbbi Direktör kendisine vekalet eder.

Genel Direktörün görevleri

MADDE 9 – (1) Genel Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Tıbbi Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, alt yönetici ve birim sorumlularını görevlendirmek.

c) Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek, insan kaynakları ihtiyacını saptamak, gerekli personel alımını sağlamak ve gerekli ekipleri kurmak.

ç) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaçlarını karşılamak, gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak ve Merkezin yapısal sorunlarını çözmek.

d) Araştırma, sağlık ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Merkez ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Genel Direktör, Tıbbi Direktör ile Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı üzerine görevlendirilen Üniversitede görevli iki öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerinin görev süresi iki yıldır. Mütevelli Heyeti gerektiğinde süresi sona eren üyeleri tekrar görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Genel Direktörün başkanlığında iki ayda bir önceden belirlenen gündem ile toplanır. Genel Direktörün bulunmadığı durumlarda Tıbbi Direktör başkanlığa vekalet eder. Genel Direktör, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Salt çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yer ve saatte aynı konu ile toplantı tekrarlanır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışmalarını denetlemek ve faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Çalışma gruplarının raporlarını değerlendirmek, analiz yapmak ve karara bağlamak.

c) Sağlık alanında yıllık çalışma ve akademik faaliyet raporları hazırlamak; plan, bütçe ve çalışma projeleri yapmak.

ç) Sağlık alanında kurulması planlanan alanlar ve açılması düşünülen yeni üniteler hakkında Mütevelli Heyetine teklif sunmak.

d) Merkezin yıllık gelir gider dengesi hakkında çalışma yapmak, bütçe planı oluşturmak, personel ihtiyacı hakkında değerlendirme yapmak, merkez personeli için disiplin kurulu olarak görev yapmak, verimlilik konusunda rapor hazırlayıp Rektör ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Tıbbi Direktör (Başhekim)

MADDE 12 – (1) Tıbbi Direktör, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Genel Direktörün önerisi Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görevlendirilir. Genel Direktörün görevinin sona ermesi ile Tıbbi Direktörün görevi sona erer. Görev süresi biten Tıbbi Direktör tekrar görevlendirilebilir. Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile Tıbbi Direktör görevinden alınabilir. Tıbbi Direktörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile tıbbi direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

Tıbbi Direktörün görevleri

MADDE 13 – (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:

a) Sağlık hizmetlerini projelendirmek, yürütmek ve standartlarını oluşturmak.

b) Tıbbi hizmetlerin performansını belirleyerek gerekli planlama ve koordinasyonu sağlamak.

c) Sağlık hizmetlerinin kaliteli şekilde sunulmasının sağlanması ve gerekli teknolojik altyapının oluşturulması için çalışmak.

ç) Tıbbi personelin performans değerlendirmelerini yapmak, gerekli personel ihtiyacı için rapor hazırlamak.

d) Tıbbi çalışmalar ve bilimsel araştırmaların beraber yürütülmesi için koordinasyonu sağlamak.

e) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunları ve hasta şikayetlerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire)

MADDE 14 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, en az beş yıllık tecrübesi olan hemşireler arasından Tıbbi Direktörün önerisi ve Genel Direktörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Genel Direktörün görevinin sona ermesi ile Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevi sona erer. Görev süresi biten Hemşirelik Hizmetleri Direktörü tekrar görevlendirilebilir. Genel Direktörün teklifi, Mütevelli Heyetinin onayı ile Hemşirelik Hizmetleri Direktörü görevinden alınabilir. Başhemşirenin teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile hemşirelik hizmetleri direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri

MADDE 15 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Merkezde çalışan hemşire ve hasta bakımından sorumlu personelin kaliteli çalışması için gerekli tedbirleri almak.

b) Kendisine bağlı personelin sevk ve idaresini sağlamak, çalışma yerlerini düzenlemek, gerekli raporları tutmak, eksiklikleri belirleyip Tıbbi Direktöre bildirmek.

c) Hemşirelerin mesleki tecrübeleri konusunda eğitimler düzenlemek, bilimsel çalışma yapma konusunda destek sağlamak, diğer sağlık personeli ile eğitim konusunda koordinasyonu sağlamak.

ç) Sağlık sunumu ve hasta bakım hizmetlerinin standart kriterler doğrultusunda yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 16 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile hastanenin idare işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Genel Direktör, Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörüne karşı sorumludur.

(2) Akademik birimler hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için Merkez yönetim organları ve yöneticiler ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

(3) Merkez bünyesinde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması ve sağlık hizmetinin düzenli yürütülmesi için Merkez Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kurul, komisyon, grup ve ekipler oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER