SON EKLENENLER

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarında Değişiklik Yapılması talebi

Büro Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarında Değişiklik yapılması hususunda yazı yazılmıştır.'' denildi.
25 Ocak 2021 17:58

Büro Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    İlgili kurumlara gönderilen yazıda  “14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 3 üncü maddesinde “…Kariyer: Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır. Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” denilmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamakta; kurumların kendi içlerindeki görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleriyle atama ve atamaya esas sınavlar buna göre gerçekleştirilmektedir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamalar görevde yükselme ile en az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atamalar ise unvan değişikliği ile olmaktadır” denildi.

Yazılı başvuruda “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına girmek isteyen kamu görevlileri bu sınavlardaki belirsizlikler nedeniyle mağduriyet yaşamakta ve bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak merkezi bir sınavın yapılmaması, aynı kamu hizmetini yürüten kurumlar arasında işlem ve usul farklılığına, aynı statüye sahip kamu görevlileri arasında farklı işlem tesisine, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde yükselmenin pratiğe dökülememesine, yetişmiş insan gücünün ve edinilmiş tecrübenin paylaşılamamasına neden olmaktadır. Fakat gelinen noktada Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği sınavlarının açılmasında, kurumlar takdir yetkisini geniş ve keyfi bir şekilde uygulamaktadır. Kurum yöneticilerin takdirine bağlı olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları bazı kurumlarda 4, bazı kurumlarda 6, bazı kurumlarda ise 10 yılda bir defa yapılmakta, hatta uzun yıllardır yapılmayan kurumlar bile bulunmaktadır. Bu durum eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamak ve kamu görevlileri arasında mali, sosyal ve özlük hakları bakımından adaletsizliklere neden olmaktadır. Üyelerimizin ekonomik kayba uğramasına sebep olduğu gibi, unvan değişikliği ve görevde yükselme hakkının kullanılmasını da engellemektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bu sınavlar ile ilgili yetkileri sınırlandırılmalı ve keyfi uygulamalar engellenmelidir. Boşalan kadrolar için belirli bir süre içerisinde (örneğin yılda 1 kez veya 2 yılda bir vb.) görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı açılması mecburi hale getirilmelidir. Yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları MEB, ÖSYM veya açık öğretim işbirliğiyle merkezi olarak yapılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları boş kadroya ilişkin sayı sınırı olmaksızın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapmalı ve bu sınavların sonuçları, müteakip sınava kadar geçerli kabul edilmelidir. Sınav sonuçlarının belli olmasından sonra boşalan ve ihtiyaç duyulan kadrolara öncelikli bu sınav kapsamında başarılı olanların atanması esas olmalıdır. Unvan değişikliği sınavlarında baraj puanı uygulaması yapılmamalı, atama yapılacak kadro sayısının sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde unvan değişikliği sınavı yapılmaksızın ilgililer unvanlarına uygun kadrolarla ilişkilendirilmelidir.

Kamuda çalışan kamu görevlilerimiz Anayasamızın 49 uncu maddesinin “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” hükmünün yerine getirilerek yukarıda belirtiğimiz düzenlemelerin hayata geçirilmesini istemektedirler.

Sendikamızca yukarıda belirtmiş olduğumuz tekliflerimiz doğrultusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarında değişikliğe gidilmesinin mevcut sorunları ortadan kaldıracağı ve verimliliği arttıracağı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede yasal düzenlemelerin yapılması hususunda; gereğinin yapılması” talep edildi.

 

 

 

 

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER