SON EKLENENLER

İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı
22 Şubat 2021 00:42

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BLOKZİNCİR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (İAU-Blokzincir): İstanbul Aydın Üniversitesi Blokzincir Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim yardımcıları ve öğrencilerinin blokzincir teknolojilerinin altyapısı, kurulumu, güvenlik ve mahremiyet analizi, iş modelleri, kitle fonlama yaklaşımları ve muhtelif teknik detayları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini icra etmek ve elde edilecek sonuçları bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak, gerekli eğitim, yayın ve diğer etkinliklerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Blokzincir teknolojisi ile ilgili araştırma etkinliklerinde bulunmak.

b) Blokzincir teknolojisi ile ilgili tanıtıcı etkinlikler yapmak.

c) Blokzincir teknolojisi kapsamında projeler hazırlamak ve yönetmek.

ç) Blokzincir teknolojisi ile ilgili birikim ve kültürü sanayi kuruluşlarına aktarmak.

d) Blokzincir teknolojilerinin yoğun kullanıldığı sektörlerle işbirlikleri ve projeler yapmak.

e) Üniversite kaynaklarını amaçlarına uygun olarak kullanmak ve çalıştırmak.

f) Konuyla ilgili kuruluşlara bilimsel ve teknik danışmanlıklarda bulunmak.

g) Blokzincir teknolojisi ile ilgili tezli/tezsiz yüksek lisans programları açmak.

ğ) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili bilim merkezi oluşturmak, bunların çalıştırılmasını sağlamak ve bu konuda diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevlendirilmesi Mütevelli Heyeti Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün, diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek.

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, toplantılara başkanlık etmek.

e) Üniversite öğrencilerince kurulacak uzay ve astronomi ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen beş öğretim elemanı ve idari personelden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Müdürün önerdiği yıllık çalışma programı, gelir-gider bütçesi ile ilgili önerileri değerlendirmek ve görüşünü bildirmek.

 c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait çalışma programlarının esaslarını belirlemek.

ç) Merkezin çalışma alanına giren tüm konularda öneriler ve projeler geliştirmek, proje önerilerini değerlendirmek ve Müdürün yapacağı işleri belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ve olağanüstü hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarında danışmanlık yapmak.

b) Üyelerinin geliştireceği veya Merkez yönetim organlarınca istenen hususlarda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER