MEMUR-SEN'DEN EK GÖSTERGE TALEBİ

Ek gösterge konusu yüz binlerce memur tarafından yakından takip ediliyor. Memur-sen ek gösterge çalışmalarına katkı sunmak amacıyla hazırladığı ek gösterge talebini yetkili makamlara ulaştırmış İşte Memur-Sen'in tüm kamu çalışanları için ek gösterge talebi Sabah memurlar Memur-Sen'in ek gösterge talebine ulaştı
21 Şubat 2020 13:48

Memur-Sen'den ek gösterge ile flaş talep. Ek gösterge ile gelişmeler ve detaylar...

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ TASLAĞI

Madde 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Derece yükselmesi:

Madde 67- Devlet memurları, bu Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinde belirtilen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceye kadar yükselebilirler.

Madde 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"a) Öğrenim durumu itibariyle yükselebilecek üst bir derecenin olması"

Madde 3- 27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 nci maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Birinci fıkra kapsamına girenlere, hizmet sürelerine göre aşağıdaki tabloda belirtilen gösterge rakamları üzerinden her hizmet yılı için kıdem aylığı ödenir.

Madde 4- 27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Ek Madde 4- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye kamu görevlilerine, hizmet kollarındaki yetkili sendikalara üye olanlara bir kat artırımlı olmak üzere ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 1.500 (Binbeşyüz) gösterge rakamı üzerinden toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Madde 5 – 27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

" Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Döner Sermaye İşletmeleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatı olarak ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere Kamu İktisadi Teşebbüslerinde ilgili Teşebbüs Yönetim Kurulu ile ilgili KİT bünyesinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası, Döner Sermaye İşletmelerinde işletmenin bağlı olduğu Bakanlık, kurum ve kuruluşun konuyla ilgili en üst amiri/birimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.

Madde 6- Mülga 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 70 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda% 270'ine,

- Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda% 230'una,

- Ek göstergesi 6400 (dahil) -7600 (hariç) arasında olanlarda% 205'ine,

- Ek göstergesi 4800 (dahil) -6400 (hariç) arasında olanlarda% 185'ine,

- Ek göstergesi 4200 (dahil)- 4800 (hariç) arasında olanlarda% 175'ine

- Ek göstergesi 3600 (dahil) -4200 (hariç) arasında olanlarda% 165'ine,

- Ek göstergesi 2200 (dahil) -3600 (hariç) arasında olanlarda% 110'una,

- Diğerlerinde% 85'ine,

Madde 7- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ekli I sayılı Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve II Sayılı Cetveli yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

SABAH

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...