SON EKLENENLER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı
18 Ekim 2020 00:23

18 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı: 31278

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NESİM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimleri: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan çalışma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (NESİM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sosyal inovasyon alanında disiplinlerarası araştırma, uygulama ve politika geliştirme çalışmaları için ortak bir platform oluşturmak.

b) Sosyal sorunlara yenilikçi çözüm önerileri sunmak.

c) İnovasyon, değişim ve dönüşüm alanlarında somut toplumsal çıktısı olan akademik araştırma odaklı projeler üretmek.

ç) Bölgesel kalkınmaya yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda disiplinlerarası araştırmalar yapmak ve bölgesel kalkınma alanında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Sosyal inovasyon alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, işlevsel bir paydaş ağı kurmak ve sosyal inovasyon konusunda sürdürülebilir bir arayüz işlevi görmek.

e) Konya’nın ve Türkiye’nin zengin sosyal birikim ve kültürel varlığını geliştirmeye, bireylere eşit ve kaliteli yaşam sunulmasına ve sosyal uyumun güçlendirilmesine katkı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Akademik araştırma odaklı disiplinlerarası çalışmalar yaparak sosyal inovasyon eksenli çözüm önerileri geliştirmek.

b) Kentsel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal inovasyon stratejileri oluşturmak ve topluma katma değer sağlamak, merkezi ve yerel yönetimlere bu konuda danışmanlık yapmak.

c) Kamu veya özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde sosyal bilimler alanında araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmek ve politika önerileri geliştirmek.

ç) Toplumsal düzeydeki sosyal sorunları inceleyerek tespitlerde bulunmak, stratejik çözüm önerilerinde bulunmak ve uygulamaya yönelik olarak ilgili paydaşlarla iş birliği yapmak.

d) Kentleşmenin getirdiği problemlere yönelik çalışmalara katkı sunmak.

e) Sosyal sorunları çözmek için yabancı bölge ve ülkelerle kıyaslamalar yaparak mevcut durumu ve en iyi uygulamaları belirlemek, politikalar üretmek ve iyi uygulamaların Türkiye’ye uyarlanmasına ilişkin uluslararası projelerde yer almak.

f) Diğer bölge ülkelerinin sosyo-ekonomik sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri sunmak.

g) Türkiye’nin orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri, eylem planları ve kalkınma planları ile uyum içinde yenilikçi istihdam sağlama yöntemlerinin geliştirilmesine ve dezavantajlı grupların kültürel, ekonomik, sosyal alandaki görünürlüklerinin artmasına katkı sağlamak.

ğ) Çalışmalar sonucu elde edilen bilgi ve bulguların toplumda yaygın etki sağlamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

h) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

ı) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

i) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında basılı ve elektronik ortamda dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınlar hazırlamak.

j) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarında diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir veya görev süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresi dolmadan görevden ayrılması durumunda, yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan araştırma ve çalışma birimleri ile komisyonları oluşturmak, Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

f) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

g) Merkeze bağlı araştırma ve geliştirme birimlerindeki mevcut bütün cihaz, gereç ve yazılımların verimli bir şeklide kullanımı ve çalışması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

ğ) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan ve programını düzenleyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak.

i) Merkezin araştırma birimlerinde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörün oluruna sunmak.

j) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, bu programları Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

k) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, iş birliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(2) Müdür yardımcısı, Müdür ile iş birliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

(3) Müdürün görevinin sona ermesiyle müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önereceği, Üniversitede görevli sosyal bilimler alanında araştırma veya çalışmaları bulunan öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda Müdürün oyu tarafında çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporlarını ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkeze bağlı birimlerin, çalışma birimlerinin, komisyonların ve proje gruplarının, çalışma kurallarının belirlenmesi ve bunların çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin esasları belirlemek ve kararlar almak.

ç) Ortak çalışmalar için diğer kurumlar ile iş birliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve diğer kurumlar ile yapılacak protokolleri incelemek ve onaylanmasına karar vermek.

d) Merkeze bağlı olarak çalışacak Merkez birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek.

e) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin bütün faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

f) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, patent, teknoloji transferi ve benzeri hukuki haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

g) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri ile her türlü ürün ve hizmetlerin ücretini belirlemek.

ğ) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

h) Merkezin bünyesinde kurulabilecek birim ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

ı) Yıl sonu faaliyet raporlarını hazırlayarak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

i) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

j) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlayıp onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

k) Yıllık faaliyet planı ve çalışma programı önerilerini incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin görüşlerini alarak yeni plan ve programların yapılmasını sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; Müdür tarafından belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkezin faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, kişi ve kurum temsilcilerinden olmak üzere en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa olağan olarak toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek önerilerde bulunmak.

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

c) Sanayi ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

Çalışma birimleri

MADDE 15 – (1) Çalışma birimleri; araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından oluşturulabilir.

(2) Çalışma birimi üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Müdür tarafından belirlenir.

(3) Çalışma birimlerinin çalışmaları Müdür tarafından değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER