SON EKLENENLER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yayımlandı
09 Mart 2021 08:56

YÖNETMELİK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhemşire: Merkezin hemşirelik hizmetleri idari sorumluluğunu yürütmek üzere görevlendirilen kişiyi,

b) Başhemşire yardımcıları: Başhemşireye bağlı olarak Merkezde görevlendirilen kişileri,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Dekan: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Hastane Başmüdürü: İdari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik hizmet sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen kişiyi,

e) Hastane Müdürü: Rektörlüğün Hastane Müdürü kadrosunda olan ve Hastane Başmüdürüne bağlı olarak Merkezde görevlendirilen kişiyi,

f) Hastane müdür yardımcıları: Hastane müdür yardımcısı olarak Merkezde görevlendirilen kişileri,

g) Laboratuvar birimi: Laboratuvar merkezi bünyesindeki her bir laboratuvarı,

ğ) Laboratuvar merkezi: Birden fazla uzmanlık dalında kurulan laboratuvarı,

h) Merkez (Hastane): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ı) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

i) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

j) Ünite sorumlusu: Anabilim dalı, klinik, laboratuvar gibi ünitelerin hekimlik hizmeti dışındaki faaliyetlerinden sorumlu idari personeli,

k) Ünite: Merkezin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan alt birimleri,

l) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,

m) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

n) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İnsan sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yapmak, Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan ve yatırılarak çağdaş sağlık hizmeti vermek, tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek ve bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak.

b) Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri başta olmak üzere, diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

c) Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern sağlık kurumları işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlık hizmeti almak üzere başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek.

b) Tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak.

c) Bölgesel ve ulusal sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmak.

ç) Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

e) Toplumun sağlık konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla yayınlar yapmak, programlar düzenlemek.

f) Rektörlüğün ve yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

g) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim) ve yardımcıları (başhekim yardımcıları)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim); Tıp Fakültesinde devamlı statüde çalışan, Dahili ve Cerrahi Bilimlerde, branşında Tıpta Uzmanlık unvanını almış, tercihen profesörler veya doçentler arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(2) Müdür devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından birinci fıkrada belirtilen özellikleri haiz en az iki en çok beş öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdür veya yardımcılarından biri Merkezin işleyişindeki koordinasyonun temini açısından Merkezin satın alma komisyon başkanı olarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcıları, görevlendirildikleri konularda Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(5) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkânlarını oluşturmak.

c) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin gerekçeli bütçe ve ödenek ihtiyacını, personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçevesinde harcama yetkilisi olarak giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Tıp Fakültesi Dekanlığının, bölüm başkanlıklarının ve anabilim dalı başkanlıklarının Merkezin hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak.

h) Çalışma kurullarının verimli çalışması için olanak sağlamak.

ı) Müdürlüğün disiplin işlemlerini yürütmek.

i) Rektör tarafından verilen Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Dekan.

b) Müdür.

c) Rektörün görevlendireceği işletme, finans, hukuk ve ekonomi alanlarından tercihen profesör unvanlı iki öğretim üyesi.

ç) Dâhili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları.

d) Döner Sermaye İşletme Müdürü.

e) Hastane Başmüdürü.

(2) Yönetim Kurulunun raportörlüğü ve sekretarya hizmetleri Hastane Başmüdürü tarafından yürütülür.

(3) Rektör, Yönetim Kurulu üyeleri arasından birisini başkan olarak görevlendirir. Yönetim Kurulunun gündemini Başkan belirler. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda iki defa olağan toplantı yapar; ancak Başkanın gerekli görmesi durumunda veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen iki işgünü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu Başkanı, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere toplantılara davet edebilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada eşitlik olması durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin etkin, verimli ve ekonomik olarak sevk ve idare edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyette bulunan polikliniklerinin, kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Müdürlükçe hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

c) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

ç) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

d) Merkezin disiplin kurulu olarak görev yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı.

b) Dekan tarafından görevlendirilen bir dekan yardımcısı.

c) Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen bir müdür yardımcısı.

ç) Dâhili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinden dekan tarafından görevlendirilen profesör unvanına sahip birer öğretim üyesi.

d)  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı.

e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü.

f) Laboratuvar Merkezi Sorumlusu.

(2) Danışma Kurulu, Rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Müdür tarafından Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde rektör yardımcısı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Hastane Başmüdürü (İdari Hizmetler Koordinatörü)

MADDE 13 – (1) Hastane Başmüdürü; tercihen Rektörlüğün Başmüdür kadrosunda olan kişi veya sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği veya sağlık yönetimi alanlarından lisans mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup sağlık yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği alanında lisansüstü eğitim yapmış veya en az 10 yıl Merkezin yönetim hizmetlerinde görev yapan lisans mezunu, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Hastane Başmüdürü, Müdüre karşı sorumludur.

(2) Hastane Başmüdürünün görevde bulunmadığı veya izinde olduğu durumlarda belirlediği Hastane Müdürlerinden birisi kendisine vekalet eder.

Hastane Başmüdürünün görevleri

MADDE 14 – (1) Hastane Başmüdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli insan kaynakları konusunda ihtiyaçları tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbirler almak.

b) Çalışan personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye devamlarının takibini yapmak, istatistiki bilgileri ve çalışma cetvellerini hazırlamak.

c) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

d) Personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağlamak.

e) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının mevzuat ve emirlere uygunluğunu sağlamak.

f) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri almak, yerine başka personel görevlendirerek iş bölümü yapmak.

g) Soruşturmacı olarak görevlendirildiğinde disiplin soruşturmasını yürütmek.

ğ) Depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izlemek ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

h) Merkezin bütçesinin hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca harcama yetkilisince verilen görevleri yapmak.

i) Merkezin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerince zamanında yapılmasını sağlamak.

j) Kurumda mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

Hastane Müdürü ve hastane müdür yardımcıları

MADDE 15 – (1) Hastane Başmüdürüne bağlı olarak görev yapan, Hastane Müdürü; sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği veya sağlık yönetimi alanlarından lisans mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup sağlık kurumları işletmeciliği alanında lisansüstü eğitim yapmış olan veya Merkezin yönetim hizmetlerinde 10 yıl deneyimi olan lisans mezunu, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardımcıları, sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği veya sağlık yönetimi alanlarından lisans mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup sağlık kurumları işletmeciliği alanında lisansüstü eğitim yapmış olan veya Merkezin çeşitli yönetim kademelerinde en az beş yıl deneyimi olan lisans mezunu, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Hastane müdürü ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Hastane Müdürü ve yardımcıları Hastane Başmüdürüne verilen görevlerin yerine getirilmesinde kendisine yardımcı olurlar ve Hastane Başmüdürünün verdiği diğer görevleri yaparlar.

(2) Hastane müdür yardımcıları, Hastane Müdürü tarafından yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine devredilen hizmetleri yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire (hemşirelik hizmetleri koordinatörü) ve yardımcıları

MADDE 17 – (1) Başhemşire, hemşirelik lisans mezunu ya da hemşirelik yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış ve/veya en az 10 yıl hemşirelik hizmeti olan ve ilgili mevzuat şartlarına uygun adaylar arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Başhemşire, en az sekiz yıl hizmeti olan, ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun en az iki kişiyi yardımcı ve bir hemşireyi eğitim hemşiresi olarak görevlendirilmek üzere Müdüre teklif eder. Müdür bu öneriyi görüşü ile birlikte Rektörün onayına sunar.

(2) Başhemşire, hemşirelik ve ebelik hizmetlerine yönelik yönetim ve eğitim çalışmalarını Hastane Başmüdürü ile koordinasyon halinde yürütür. Başhemşire, Müdüre karşı sorumludur.

(3) Başhemşirenin görevde bulunmadığı veya izinli olduğu durumlarda, başhemşire yardımcılarından birisi kendisine vekalet eder.

Başhemşire ve yardımcılarının görevleri

MADDE 18 – (1) Başhemşirenin görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuata göre Merkezin hemşirelik hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin çarelerini araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Kendisine bağlı personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye devamlarının takibini yapmak ve çalışma cetvellerini düzenlemek.

c) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Yazışmaların ve kayıtların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

d) Kendisine bağlı olarak çalışan personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağlamak.

e) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının ilgili mevzuata uygunluğunu sağlamak.

f) Soruşturmacı olarak görevlendirildiğinde disiplin soruşturmasını yürütmek.

g) Kurumda mevzuat hükümlerine göre gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

ğ) Acil sebeplerle görevine gelemeyen personelin işini yürütmek üzere gerekli tedbirleri almak.

(2) Başhemşire yardımcıları, Başhemşireye verilen görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olur ve Başhemşire tarafından verilen diğer görevleri yerine getirirler.

Çalışma kurulları

MADDE 19 – (1) Merkezin bünyesinde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla çalışma kurulları oluşturulabilir.

(2) Kurullarda görevlendirilecek öğretim elemanları Müdürün önerisi, Dekanın uygun görüşü üzerine Rektör tarafından; diğer personel ise Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Çalışma kurullarının çalışma usul ve esasları iç yönergeler ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer birimler

MADDE 20 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ve diğer birimlerde görevli idari personel yürüttükleri hizmetler açısından Hastane Başmüdürüne karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis, poliklinik, laboratuvarlar ve ünitelerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu hizmetlerin yürütülmesi bakımından Müdüre karşı sorumludur.

(3) Merkeze bağlı ünitelerin sorumluları, ünitede görev yapan idari personel arasından Müdür tarafından iki yıl için görevlendirilir.

(4) Merkeze bağlı olarak laboratuvar merkezi kurulabilir. Laboratuvar merkezinin çalışma düzeni ilgili mevzuata göre belirlenir. Laboratuvar merkezi sorumlusu Müdürün önerisi üzerine öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde laboratuvar merkezi sorumlusunun görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten laboratuvar merkezi sorumlusu aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir. Laboratuvar merkezi bünyesinde bulunan laboratuvar birimlerinin sorumluluklarını ilgili anabilim dalı başkanı veya onun önerdiği ve Dekan tarafından görevlendirilen bir uzman yürütür. Laboratuvar merkezi sorumlusu Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 22 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Birlikte kullanım veya işbirliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Rektörlük ve Sağlık Bakanlığı (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü) arasında Merkezin birlikte kullanımı veya işbirliği protokolü akdedilmesi durumunda, sağlık tesisinin yönetimi; tesiste görevli personelin özlük hakları ve disiplin işlemleri ile çalışma şekli; 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Birlikte kullanım protokolünün akdi ile bu Yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz. Birlikte kullanıma geçiş süreci altı ay içinde tamamlanır. Birlikte kullanıma veya işbirliğine geçiş sürecinin ve Merkez faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için Rektör tarafından Birlikte Kullanıma Geçiş Komisyonu oluşturulur. Birlikte kullanım protokolü akdinin yenilenmemesi halinde Merkez bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye devam eder.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER