SON EKLENENLER

RADYOLOJİ TEKNİSYENİNİN GÖREV TANIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan Radyoloji Teknisyeninin Görev Tanımı ile İlgili Önemli Karar. Genel Sağlık-İş’in temyiz başvurusu üzerine; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar verdi.
09 Şubat 2019 06:19

22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin ekinde yer alan “Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları’nın

1-) Paramediklerin görev tanımına yer verilmemesi nedeniyle eksik düzenlemenin, 

2-) Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikerlerinin görev tanımında yer alan (f) ve (g) bentlerinin,

3-) Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Tekniklerinin görev tanımlarındaki eksik düzenlemenin, (Radyoterapi Teknikerleri’nin görev tanımında yer alan (g) ve (h) bentlerinin laboratuar teknisyenlerinin de görevine dahil edilmesi)

4-)Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri’nin görev tanımında yer alan (c) bendinin, yürütmesinin durdurulması ve iptali,

5-) Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri’nin görev tanımlarındaki eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline (bu teknisyenlerin hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alabilmesi için laboratuar teknisyenlerinin de görevine dahil edilmesi)

Düzenlemelerinin iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır. Danıştay Onbeşinci Dairesi 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur.Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 22.10.2018 tarih 2016/2646 E 2018/4385 K sayılı karar ile, temyiz başvurumuzun kısmen kabulüne ve aşağıdaki gerekçe ile skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermiştir.

Kararda:

“…Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler"in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır.Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”denildi.

    Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, ilgili kararı Genel Sağlık-İş üyesi olsun olmasın tüm radyoloji teknisyenlerinin dikkatine sunduklarını belirterek, “Sağlık emekçilerini, her türlü hak mücadelesinde etkin çalışmalar yapan Genel Sağlık-İş çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

kamuexpress.com
Bu haberin tüm hakları kamuexpress.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

KAMU EXPRESS SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER